Logo

Ho Bugt Sejlklub

sejlklubben på stranden

Velkommen

Bestyrelsen - april 2021

Ho Bugt Sejlklubs beliggenhed ved Ho Bugt samt klubbens fantastiske klubhus danner den perfekte ramme for surf og sejlads i Esbjerg området.

Vores aktive medlemmer er mellem 9 og 85+ år og på tværs af generationerne tager alle en tørn når vi hjælper hinanden med at godt passe på naturen og området samt vores fine faciliteter.

De 5 Hovedaktiviteter i Ho Bugt Sejlklub

Vi tilbyder et aktivt foreningsliv:For os er det vigtigt, at du har færdigheder, så du er i stand til at færdes sikkert på vandet. Vi har derfor aktive surf- og sejlskoler for både surfere og jollesejlere uanset alder. Farvandet ved Ho Bugt er relativt beskyttet og et perfekt sted for dig at lære at begå dig på vandet. Klubben har både surf udstyr og joller du kan låne, så det kræver ikke den store investering at komme i gang.

Når vores medlemmer har været på vandet er der god mulighed for at mødes til socialt samvær i klubhuset, så dagens begivenheder kan vendes.

Vi glæder os til at se dig i klubben.

Vejrstation

Vejr data fra vejrstation der sidder på klubhuset.

Webkamera


View ud over jollepladsen og rampen
View ud over jollepladsen og rampen, nyt billed hver 5 minut. (Opdater tast F5)

Kemp og Lauritzen har hjulpet med at få dette webcam tilvejbragt i 2022, Tusind tak for det
Tak til sponsor for hjælp med kamera.

Tidevand


Tidevand fra DMI, station: 25149; Kystdirektoratet, station:25147
Data kommer fra DMI's målestation på Esbjerg havn.

Tidevand fra DMI i morge´n
Tidevand i morgen.

Vejret fra DMI
Vejrudsigt for de næste dage.

DMI's Tidevandstabel for Esbjerg Havn 2022 kan hentes her 📥

DMI's Tidevandstabel for Esbjerg Havn 2023 kan hentes her 📥

Vision

Visionen er under udarbejdelse. Du kan dog læse mere om klubbens formål i vedtægterne.

Ho Bugt Sejlklubs - Historie.

Bestyrelsen - november 2020

Ho Bugt Sejlklub har en lang historie, herunder kan du se nogle nøgle datoer.

På billedes kigges der mod syd, Badehotellets hvide facede kan ses, hen overfiskenettene kan skimtes Fanø
På billedes kigges der mod syd, Badehotellets hvide facede kan ses, hen over fiskenettene kan Fanø skimtes.

Historie liste:

Årstal:
Hændelse:
1920.
Helt fra ca. 1920 og til 1969 havde søsporten i Esbjerg kongelige forhold på Vestkajen (Gl. Færgehavn)
1958.
Esbjerg sejlklub blev stiftet.
1968.
Esbjerg Søsport blev stiftet, 6 sejlklubber slog sig sammen med det formål at få en lystbåde havn, og bådepladser blev en realitet inde i Esbjerg Havn. Esbjerg Amatør Sejlklub, Esbjerg bådeklub, Motorbådsklubben ”Havmågen”, Esbjerg Sejlklub, Ho bugt bådeklub, Esbjerg Strandjagtsforenings Motorbådsklub, Nordby Sejlklub samt Varde Sejlklub.
1978.
Hus på Lærkevænget blev lånt til brug for klubhus, og genboens garage over for jollepladsen blev lånt til sejl depot
1985.
Sommerhus på Sanatorievej 2, Hjerting, overtages af Ho Bugt Sejlklub.
1989.
Der blev arbejdet på en egentlig lystbådehavn i Hjerting, denne blev aldrig en realitet og endelig droppet i 1989.
1990.
Ho Bugt Sejlklub - Stiftende generalforsamling. Sejlerne i Hjerting havde været en afdeling af Esbjerg Søsport, men da samarbejdet nærmest var ikke eksisterende besluttede man at udskille Jolle afdelingen som en selvstændig sejlklub.
2002.
Ho Bugt Sejlklub slog sig sammen med Esbjerg Surfklub, med det formål at skaffe sig bedre faciliteter med et fælles klubhus og omklædnings faciliteter.
2003.
Byggeudvalg blev etableret. Og de første skitser blev fremlagt. I de næste 7 år blev der arbejdet på at få det nye klubhus etableret.
2010.
I september måned. Invielse af det nuværende klubhus på Sanatorievej 2. En stor dag for Ho Bugt Sejlklub.
2018.
Esbjerg Strand taget i brug. Vores søsterklub Esbjerg Søsport får nu endelig en blivende løsning.
2020.
I de seneste år. Nye Joller til sejlerskolerne er skaffet, 2 stk nye følgebåde er skaffet, finiansering via fonds søgning af frivillige i sejlklubben.

Dette er historien om Ho Bugt Sejlklub i kort verison.

Sejlklubbens love

I denne sektion finder du sejlklubbens love.

Vedtægter

Ho Bugt Sejlklub - 2022

Indholdsfortegnelse:

 1. Navn og Hjemsted.
 2. Foreningens formål.
 3. Medlemskab af organisationer.
 4. Medlemskab.
 5. Kontingent.
 6. Generalforsamling.
 7. Ekstraordinær generalforsamling.
 8. Bestyrelsen.
 9. Tegning.
 10. Hæftelse og ansvar.
 11. Regnskab og formueforhold.
 12. Revision.
 13. Vedtægtsændringer.
 14. Foreningens opløsning.
Fold ud

§1 Navn og Hjemsted.

 1. Foreningens navn er Ho Bugt Sejlklub (HBS), Sanatorievej 2 Hjerting,6710 Esbjerg V, med hjemsted i Esbjerg Kommune.

§ 2 Foreningens formål.

 1. At samle medlemmer med interesse for sejlads med sejlfartøjer i Esbjerg området.
 2. At varetage medlemmernes fælles anliggender overfor myndigheder og organisationer.
 3. Gennem undervisning, at bibringe medlemmerne færdigheder, så de kan færdes sikkert på vandet.
 4. Gennem ungdomsarbejde at give børn og unge lyst og interesse for jolle- og brætsejlads.
 5. Drive klubhuset med dertil hørende faciliteter.
 6. At være med til at værne om miljøet og naturen i Ho Bugt området.
 7. Foreningens virksomhed er almennyttig.

§ 3 Medlemskab af organisationer.

 1. Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og underlagt denne organisations love og bestemmelser.
 2. Foreningen kan være medlem af andre relevante organisationer og foreninger efter bestyrelsens indstilling og generalforsamlingens beslutning.

§ 4 Medlemskab.

 1. Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål.
 2. Ved indmeldelse skal oplyses navn, adresse, email og fødselsdato, medlemskabet bekræftes ved indbetaling af kontingent.
 3. Udmeldelse skal ske pr. brev eller mail til foreningens kasserer.

§ 5 Kontingent.

 1. Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling, og opkræves helårs-vis forud, til forfald inden udgangen af februar måned.
 2. Ved indmeldelse efter den 1. august betales 2/3 kontingent for den indeværende kontingentperiode.
 3. Såfremt et medlem har været i restance mere end en måned kan bestyrelsen fremsende påkrav til medlemmet om at restancen skal være betalt inden 14 dage. I tilfælde af, at medlemmet ikke betaler inden fristens udløb, kan bestyrelsen meddele vedkommende, at medlemskabet er ophørt med øjeblikkelig virkning. Vedkommende kan ikke på ny blive medlem før restancen er betalt.

§ 6 Generalforsamling.

 1. Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned, og indkaldes pr. brev eller mail med min. 3 ugers varsel, vedlagt foreningens reviderede regnskab.
 3. Dagsordenen bekendtgøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
 4. Indkomne forslag skal på dagsordenen, og bekendtgøres på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.
 5. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer af foreningen, forældre til medlemmer under 16 år. og indbudte gæster.
 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Denne må ikke være medlem af bestyrelsen.
 7. Stemmeret har alle medlemmer over 16 år og forældre til medlemmer under 16 år. Det er dog en betingelse, at man er blevet medlem senest 1. august i den indeværende kontingent periode. Hvert medlem har en stemme. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, bortset fra de tilfælde hvor andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Såfremt et medlem er i restance med kontingentet, har vedkommende ikke stemmeret på generalforsamlingen.
 8. Valgbare til tillidsposter i foreningen er alle medlemmer over 18 år.
 9. Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de kandidater, der har lige mange stemmer.
 10. Afstemninger kan ske ved håndsoprækning, men på begæring af et enkelt medlem, skal afstemninger og valg foregå skriftligt.
 11. Der tages referat af generalforsamlingens beslutninger, og af forhandlingerne i det omfang dirigenten finder det rimeligt. Referatet underskrives af dirigenten og referenten og offentliggøres på foreningens hjemmeside.
 12. Dagsordenen skal som min. omfatte følgende punkter:
  • * Valg af dirigent.
  • * Valg af referent og stemmetællere.
  • * Bestyrelsens beretning.
  • * Fremlæggelse af foreningens regnskab.
  • * Fremlæggelse af budget til orientering.
  • * Fastsættelse af kontingenter.
  • * Indkomne forslag.
  • * Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  • * Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  • * Eventuelt.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer begærer det skriftligt, med angivelse af hvilke punkter der ønskes behandlet.
 2. Indkaldelse sker pr. brev eller mail med den foreslåede dagsorden vedlagt, senest 30 dage efter begæringen er fremsat, og med mindst 14 dages varsel.

§ 8 Bestyrelsen.

 1. Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsens medlemmer vælges ud fra 3 hovedinteressegrupper (A; B; C) efter nedenstående fordelingsnøgle:
  A.Sejlere (sejldrevne både)3 stk. bestyrelsesmedlemmer.
  B.Surfere (sejldrevne surfboards)2 stk. bestyrelsesmedlemmer.
  C.Øvrige2 stk. bestyrelsesmedlemmer.
  Såfremt en af ovenstående hovedinteressegrupper ikke kan stille med kandidater, suppleres der op fra de øvrige hovedinteressegrupper.
 2. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen, og den repræsenterer foreningen i alle forhold.
 3. Bestyrelsen er ansvarlig overfor Esbjerg Byråd for anvendelse af det modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.
 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 5. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, og når formanden finder det fornødent eller når min. 3 bestyrelses medlemmer kræver det.
 6. Indkaldelse til bestyrelsesmøde med dagsorden sker pr. brev eller mail senest 8 dage før mødet afholdes.
 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettige medlemmer er til tilstede.
 8. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.
 9. Der tages referat af bestyrelsens beslutninger. Referatet sættes på som et punkt på førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse. Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside.
 10. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg til den daglige drift, og fastsætter deres forretnings-orden.

§ 9 Tegning.

 1. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af formanden og tre bestyrelsesmedlemmer i forening.
 2. Bestyrelsen kan give kassereren fuldmagt til at disponere over foreningens indestående i penge-institutter til den daglige drift.

§ 10 Hæftelse og ansvar.

 1. Medlemmerne og bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser.
 2. Bestyrelsens medlemmer hæfter dog personligt for tilskud fra folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom.
 3. Ethvert ophold og færdsel på foreningens område foregår på eget ansvar.
 4. Al sejlads foregår ligeledes på eget ansvar, dette gælder også under arrangementer afholdt af foreningen.
 5. Bestyrelsesmedlemmer og registrerede ledere er dækket af den kollektive forsikring under Dansk Sejlunion, når de arbejder for foreningen.

§ 11 Regnskab og formueforhold.

 1. Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til forelæggelse på generalforsamlingen.
 2. Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.
 3. Regnskabet skal føres i henhold til god regnskabsskik og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav i lovgivningen.
 4. Årsregnskab og status pr. 30. september afleveres til de generalforsamlingsvalgte revisorer inden udgangen af oktober måned, underskrevet af bestyrelsen.
 5. Overskud af enhver art, skal tilfalde Ho Bugt Sejlklub.
 6. Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning.

§ 12 Revision.

 1. På den ordinære generalforsamling vælges to kritiske revisorer og en revisorsuppleant for et år ad gangen.
 2. Revisorerne skal hvert år i november måned gennemgå regnskabet og kontrollere, at det er aflagt i overensstemmelse med § 11, og konstatere, at beholdningerne er til stede.
 3. Regnskabet skal være revideret i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser.
 4. Revisorerne forsyner regnskabet med en påtegning, der skal indeholde oplysninger om revisionens omfang.
 5. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 13 Vedtægtsændringer.

 1. Ændring af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, hvor minimum 1/2 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, og hvor forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt der ikke har været 1/2 af de stemmeberettigede medlemmer til stede, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte. Den ny generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 3 ugers varsel.

§ 14 Foreningens opløsning.

 1. Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
 2. Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, hvor minimum 1/2 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, og hvor forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt der ikke har været 1/2 af de stemmeberettigede medlemmer til stede, men forslaget om opløsning er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte. Den ny generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 3 ugers varsel.
 3. På generalforsamlingen vælges et likvidationsudvalg, til at realisere foreningens værdier.
 4. Det overskud der evt. fremkommer, anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysnings-lovens område, efter generalforsamlingens beslutning.

Vedtaget på generalforsamling, den 13. januar 2022.

Bestyrelse:

Bjarne Lindquist
Simon Nørgreen
Henrik Møller
Gro Evensen Thyme
Sune Løvstrand Kjellerup
Jan ST Nielsen
Tommy Nielsen
Link til: Underskrevet vedtægter

Ordensregler

Bestyrelsen har stor tiltro til at foreningens medlemmer generelt bruger faciliteterne fornuftigt og bidrager til det fællesskab som er nødvendigt for at drive en forening. Bestyrelsen har dog fundet det fornuftigt at formulere de vigtigste regler her.

I tillæg til de Almindelige Ordensregler kan der være regler for udvalgte områder eller aktiviteter. Disse vil fremgå af klubbens hjemmeside og er godkendt af bestyrelsen.

Generelt:

Brug af klubhus:

Messen:

Bad'et:

Sauna:

Åbningstider for saunaen

Saunaen i Ho Bugt Sejlklub har 3 indstillinger, den aktuelle indstilling fremgår af trafiklyset ved indgangen til saunaen.

ønskes der drift temperatur skal der trykkes på den sorte knap på trafiklys panalet. Dette giver 20 minutter med drift temperatur når tiden er gået bliver lampen igen gul, og man kan trykke igen for nye 20min.

Saunaen tændes på standby temperatur i følgende tidsrum:

Magasinet:

Bådhuset:

Jolleplads og Haven:

Havnehallen:

Klubudstyr:

Privatlivs politik

Bestyrelsen - maj 2018

Ho Bugt Sejlklubs dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Vi sikrer efter bedste evne, at de registrerede data til enhver tid er korrekte.

Dataansvarlig

For at sikre, at vi overholder vores dataansvar iht. persondataforordningen har vi udpeget en dataansvarlig. Den dataansvarlige fremgår af klubbens organisationsdiagram som kan findes på vores hjemmeside. Det er den dataansvarlige der sammen med bestyrelsen sikrer, at vi som klub lever op til vores privatpolitik og at vi kan dokumentere hvordan personoplysninger behandles.

Hvis der sker et brud på vores privatpolitik i forhold til behandling af personoplysninger skal dette rapporteres til den dataansvarlige som iværksætter nødvendige tiltag efter samråd med bestyrelsen.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger for medlemmer:

og følgende tillægsoplysninger om ledere og trænere:

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysninger fra dig. I visse tilfælde kan vi dog få oplysninger fra andre kilder som:

Behandling af dine personoplysninger

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger vil denne behandling være motiveret af legitime interesser som:

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Opbevaring af personoplysninger sker primært i klubbens medlemskartotek. Adgangen er beskyttet med brugernavn og adgangskode. Kun personer som har et legitimt behov for disse data har adgang.

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine medlemsoplysninger i op til 2 år efter kalenderåret for din udmeldelse, hvorefter de slettes.

Vi opbevarer dog udvalgte oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Efter persondataforordningen har du en række rettigheder om f.eks. indsigt i oplysninger om dig selv, om korrektion af forkerte oplysninger og om indsigelse vedrørende klubbens behandling af data.

Kontakt den dataansvarlige for yderligere afklaring.

Dokumentationskrav

Klubbens dataansvarlige udarbejder en fortegnelse over de personoplysninger klubben opbevarer og hvorledes disse behandles. Denne fortegnelse opdateres på årlig basis.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

Sejlklubbens kapacitets plan

Bestyrelsen - november 2020

Ved Generalforsamlingen 2019 blev det på baggrund af et indkommet forslag fra Thomas Krogsgaard besluttet nedenstående, "Bestyrelsen pålægges at fastlægge et max antal ikke sejlende medlemmer, der kan være medlem af Ho Bugt Sejlklub".

Ho Bugt Sejlklub, ønsker at have en klar profil som sejlklub, dels for at sikre at medlemmerne også får adgang til den aktivitet de er tilmeldt, og dels for at sikre at der er balance mellem tilbud og medlemmernes forventning.

Bestyrelsen har arbejdet på hvorledes et sådant kunne blive implementeret, og løsningen er at Ho Bugt Sejlklub definerer sin kapacitet, det er gjort inden for de typiske aktiviteter og adgang til faciliteter, kapacitetet fremgår af nedenstående liste.

Kapacitets liste:
Faciliteter: Antal til leje:
Jollepladser.85
Hylder store.50
Hylder små.40
Aktiviteter: Antal personer:
Sejler skole voksne.20
Sejler skole ungdom.30
Windsurf skole.20
Stand Ip Paddle (SUP).30
Kajak.15
Svømning.30
Sejlere.300
Badning.150

Der vil blive oprettet en venteliste således at man kan tilmelde sig den aktivitet man ønsker og således have reserveret en plads til næste gang der blive kapacitet på et hold eller en facilitet.

Referater

2024

2023

2022

2021

2020